Privacybeleid WIK

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de voetbalvereniging WIK verwerkt van haar leden, donateurs, of vrijwilligers.

Indien u lid, donateur of vrijwilliger wordt van WIK, of om een andere reden persoonsgegevens aan WIK verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens, in lijn met dit Privacybeleid, te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijken

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de volgende personen:

Dhr Onno Kreffer – Secretaris van WIK

Dhr Jan Verweij – Voorzitter jeugdafdeling WIK

Mw Anita van Zuijdam – Lid jeugdbestuur WIK

Zij zijn bereikbaar per mail via wikprivacy@gmail.com.

2. Welke gegevens verwerkt WIK en voor welk doel?

2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht.
  2. b) adresgegevens; eventueel postadres.
  3. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en eventueel bankrekeningnummer.

2.2 WIK verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. a) uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden           bij derde partijen, zoals de KNVB, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
  2. b) uw naam, adresgegevens, telefoonmummer(s) en e-mailadres(sen) kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten   en activiteiten van WIK.
  3. c) uw naam, adresgegevens, telefoonmummer(s) en e-mailadres(sen) kunnen kunnen worden doorgegeven aan onze incasso intermediair Flanderijn indien u na    drie schriftelijke aanmaningen nog niet tot (volledige) betaling van uw      lidmaatschapsgeld bent overgegaan.
  4. d) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, evenementen, of overige afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Uw gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de lidmaatschap overeenkomst gebruikt om alle lopende zaken af te handelen en u te kunnen vragen naar uw ervaringen met WIK

E-mail berichtgeving (opt-out)

WIK gebruikt uw naam en e-mailadres(sen) om u eventueel een e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, evenementen en andere interessante informatie over WIK te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

WIK verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij u aangeeft dat WIK uw gegevens langer mag bewaren.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft WIK passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WIK gebruik van diensten van derden, een zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1 Via de ledenadministratie van WIK kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WIK zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop WIK uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met één van de functionarissen gegevensbescherming uit lid 1.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan één van onze functionarissen gegevensbescherming (wikprivacy@gmail.com).

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.