Gedragscode

 

U herkent vast wel situaties waarbij het plezier danig bedorven wordt door gemopper of gescheld op de scheidsrechter, respectloos gedrag van teams en sporters onderling, agressief optreden van supporters, geschreeuw van ouders langs de lijn of zware overtredingen van sporters. Het is niet voor niets dat veel scheidsrechters het bijltje erbij neergooien.

Voor het behouden en vergroten van plezier in de sport is het belangrijk dat de spelregels worden nageleefd en dat op een respectvolle wijze met elkaar wordt omgegaan. Daar wil WIK gericht aan werken en heeft met behulp van de KNVB het ‘Normen en Waarden’ statuut ontwikkeld. Uit dit statuut is genoemde gedragscode afgeleid. De gedragscode is een vastgelegde verzameling van regels en gedragingen waaraan ieder lid en bezoeker van WIK gehouden is.

Door aan de mensen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen en waarden er gelden, wordt duidelijk gemaakt dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is en wat getolereerd en wat er niet getolereerd wordt.

Basiswaarden:
WIK heeft in het statuut 5 basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging is gebouwd en vormen een belangrijke richtlijn voor ons dagelijks denken en doen.

Die basiswaarden zijn:

PLEZIER – RESPECT – EERLIJKHEID – BETROKKENHEID – SPORTIVITEIT

De voetbalvereniging WIK interpreteert de waarden als volgt:

Plezier:
– Wij bieden aan onze eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid;
– Wij veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld op en om het veld;
– Wij vieren de overwinning, met respect voor onze club en onze tegenstander;
– Wij laten ons niet ontmoedigen door een nederlaag;
– Wij vinden dat onsportiviteit van de tegenstander nooit een reden is om zelf onsportief
te zijn
– Wij applaudisseren voor goed spel van beide teams;
– Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen;
– Wij zijn trots op wie wij zijn en op wat wij hebben;
– Wij presteren maar hebben vooral plezier;
– We lachen met elkaar en niet om elkaar.

Respect:
– Wij respecteren het werk van al onze vrijwilligers;
– Wij respecteren het kantine reglement (roken, glaswerk, alcoholgebruik etc.);
– Wij tolereren op geen enkele wijze het gebruik van of de handel in hard- en softdrugs;
– Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;
– Wij bemoeien ons niet met speltechnische zaken, daar zijn leiders en trainers voor;
– Wij gaan normaal om met andermans eigendommen (accommodatie, materiaal etc);
– Wij hebben respect voor de groenvoorziening van het sportpark en gooien afval altijd in
de daarvoor bestemde afvalbakken;
– Wij vangen nieuwe spelers en tegenstanders op en begeleiden hen;
– Wij onthouden ons altijd van racistische en discriminerende uitlatingen en gedrag;
– Wij onthouden ons van seksueel getint gedrag dat als ongewenst wordt ervaren;
– Wij pesten niemand;
– Wij praten meningsverschillen altijd uit;
– Wij vloeken niet (en zeker niet waar kinderen bij zijn).

Eerlijkheid:
– Wij geven eigen fouten toe, in en buiten het veld;
– Wij, leiders, trainers en bestuur, lichten onze keuzes toe;
– Wij, leiders, trainers en bestuur, communiceren helder en duidelijk;
– Wij benoemen positief gedrag en spreken anderen aan op ongewenst gedrag;
– Wij ontmoedigen en corrigeren ongewenst gedrag.

Betrokkenheid:
– Onze ouders zijn zo veel als mogelijk bij wedstrijden van de jeugd;
– Onze ouders en leden zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden;
– Onze seniorenleden zijn bereid om (gevraagd en ongevraagd) eenvoudige
verenigingstaken (bardienst, op- en afruim, onderhouds- en schoonmaak-
werkzaamheden) te verrichten;
– Onze spelers melden zich tijdig af voor de training en de wedstrijd.
– Ons bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen;
– Ons bestuur, begeleiders, ouders en trainers geven het goede voorbeeld;
– Wij steunen elkaar bij het aanspreken van hen die ongewenst gedrag vertonen.

Sportiviteit:
– Wij spelen het spel volgens de regels en wij provoceren niet;
– Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf;
– Wij complimenteren de tegenstander met de wedstrijd indien deze wint;
– Onze spelers schelden nooit op elkaar of op de leiders en trainers;
– Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar;
– Onze ouders en supporters ondersteunen spelers en begeleiders op positieve wijze;
– Onze trainers en leiders coachen vanuit een positieve grondhouding;

Voor wie geldt de gedragscode:
• Deze gedragscode geldt voor iedereen. Voor alle leden, bestuur en commissieleden, kantinepersoneel, coördinatoren, trainers, leiders, scheidsrechters, toeschouwers, ouders en spelers – van senior tot pupil en overige leden, vrijwilligers en bezoekers.

Wat zijn de sancties:
• Sancties variëren van: berisping, uitsluiting van wedstrijden, alternatieve straffen (o.a. training geven aan jeugdteams), schorsing, royement (afhankelijk van het vergrijp) en betaling van de gemaakte kosten.
• Er geldt een lik-op-stuk beleid.

Bericht / mededeling:
• Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel schriftelijk als mondeling bericht, eveneens wordt de trainer en leider van het desbetreffende team op de hoogte gesteld.
• Senioren krijgen bericht van het hoofdbestuur, jeugdleden krijgen bericht van de jeugdcommissie.

Bezwaar / beroep:
• Er is geen bezwaar mogelijk. Alleen bij royement kan beroep worden aangetekend bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Kosten:
• De kosten die voortvloeien uit begane excessen zijn voor rekening van de veroorzaker.
• Boetes opgelegd door de KNVB vanwege wangedrag (gele en rode kaarten, staken wedstrijden etc.) kunnen op de overtreders worden verhaald.

Beoogde doelen van de gedragscode:
• Het stimuleren en terugbrengen van de normen en waarden binnen de vereniging.
• Het respectvol omgaan met de medemens.
• Het verhogen van de sfeer binnen de vereniging.
• Meer speelgenot en plezier kweken bij het beoefenen van de voetbalsport.
• Het terug dringen van het aantal gele en rode kaarten.
• Het terugdringen van ontstane kosten door vernielzucht.
• Het verbeteren van het imago van WIK.

Specifieke gedragscodes:
Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

Spelers:
• Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
• Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
• Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en grensrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen. Ga zelf fluiten of vlaggen.
• Beïnvloed de scheidsrechter en grensrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
• Volg, voor zover vallend binnen het normale kader van een voetbalvereniging, de aanwijzingen op van je trainer, leider of andere persoon met een specifieke functie binnen de club.
• Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
• Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
• Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.

Ouders en verzorgers:
• Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
• Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
• Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
• Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt, zonder onnodige teleurstelling.
• Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman of sportvrouw.
• Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
• Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
• Val een beslissing van een scheidsrechter en dergelijke niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
• Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
• Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
• Lever een bijdrage aan het vrijwilligerswerk binnen WIK.

Bestuurders:
• Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
• Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
• Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.
• Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren.
• Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging.
• Wijs leden, bezoekers toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia op de geldende gedragscode.
• Vervul een voorbeeldfunctie, gedraag en handel er naar en draag actief de gedragscode uit.

Trainers:
• Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
• Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
• Deel, daar waar mogelijk is, de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
• Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
• Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
• Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
• Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
• Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
• Vervul een voorbeeldfunctie, gedraag en handel er naar en draag actief de gedragscode uit.

Scheidsrechters:
• Pas de regels aan het niveau van de spelers aan.
• Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
• Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
• Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
• Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
• Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel zich handhaaft.
• Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering van de deelname ‘tot plezier en vermaak’ leiden.
• Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van jongeren.

Toeschouwers:
• Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. Zij doen dit niet voor uw vermaak.
• Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
• Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.
• Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
• Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of training.
• Veroordeel elk gebruik van geweld, verbaal, fysiek of anderzijds.
• Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
• Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
• Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Opmerking:
Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsband verblijven. Dus ook bij uitwedstrijden, voetbalkampen, toernooien etc. Kortom, ze gelden bij iedere activiteit, die door of voor de vereniging wordt georganiseerd. U bent lid van WIK, draag haar goede naam uit en draag bij aan het verbeteren ervan.

Tot slot:
WIK gaat er vanuit dat iedereen met deze gedragscode voldoende is geïnformeerd en hoopt hiermee de sociale omgang binnen de vereniging te waarborgen en te verbeteren. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze gedragscode kan men zich wenden het bestuur van de voetbalvereniging WIK.

Met sportieve groeten.

Het bestuur van de voetbalvereniging WIK, Den Haag.