Bestuursreglement v.v. W.I.K.

In overweging nemende dat:

 • onze vereniging op basis van de Drank- en Horecawet dient te beschikken over een bestuursreglement;
 • onze vereniging een kantine in eigen beheer heeft en is aangesloten bij een erkende sportbond (KNVB);
 • onze kantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent, dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • ons bestuursreglement regels bevat die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in onze kantine waarborgt;
 • in ons bestuursreglement paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
 • wij, door het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie de belastingdienst kunnen overtuigen van een niet-commercieel karakter van horeca-activiteiten binnen onze vereniging, heeft het bestuur van de voetbalvereniging W.I.K. het navolgende bestuursreglement vastgesteld.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

1.1 Alcoholhoudende dranken:

Alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

1.2 Sociale Hygiëne:

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars normen, waarden en rollen. In de kantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving, de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

1.3 Leidinggevenden:

Het bestuur heeft twee (2) leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in onze kantine.

1.4 Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger, die op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in onze kantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 – Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden;
 • Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen;
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt;
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren;
 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 – Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur stelt het reglement vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement dient desgewenst te worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de afgegeven drank- en horecavergunning.
 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
 4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar het doel heeft bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

Artikel 4 – Aanwezigheid

 1. Op de momenten, dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig, die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) heeft gevolgd.

Artikel 5 – Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) drank of etenswaren te gebruiken in de kantine of op het terras van het clubgebouw.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
 • personen jonger dan 18 jaar;
 • jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
 • personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 1. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 2. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken bij voorkeur geen alcohol gedurende hun bardienst.
 3. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan.
 4. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 5. Het bestuur neemt bij overtreding van de huisregels passende maatregelen. Verwijdering van onze accommodatie, royement en aangifte bij de politie behoren hier tot de mogelijkheden.

Artikel 6 – Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:*
 • Maandag: 18.00h – 22.00h
 • Dinsdag: 19.00h – 00.00h
 • Woensdag: 18.00h – 22.00h
 • Donderdag: 19.00h – 00.00h
 • Vrijdag: gesloten
 • Zaterdag: 08.00h – 19.00h
 • Zondag: 08.00h – 19.00h
 1. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:*

Alcoholhoudend                                            Sterke drank

 • Maandag: 18.00h – 21.30h                     geen verkoop
 • Dinsdag: 19.00h – 23.30h                     19.00h – 23.30h
 • Woensdag: 18.00h – 21.30h                  geen verkoop
 • Donderdag: 19.00h – 23.30h                 19.00h – 23.30h
 • Vrijdag: gesloten                                    gesloten
 • Zaterdag: 09.00h – 18.30h                     16.00h – 18.30h
 • Zondag : 09.00h – 18.30h                     13.00h – 18.30h

* met uitzondering van bijzondere clubgebonden activiteiten zoals Nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersavonden etc. Hierbij zullen dan niet of nauwelijks minderjarigen aanwezig zijn.

 1. Op trainingsdagen van de jeugd wordt er geen sterke drank geschonken. Op wedstrijddagen en op toernooien van de jeugd wordt er pas één uur na het einde van de laatste jeugdwedstrijd sterke drank geschonken.

Artikel 7 – Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

 1. Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

De barvrijwilliger:

 • is tenminste 18 jaar oud;
 • heeft een instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) gevolgd;
 • staat als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 • is betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins betrokken (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden, na beoordeling door het bestuur).
 1. Een instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een eenmalige voorlichtingsavond.

Artikel 8 – Voorlichting.

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen, huis- en gedragsregels en paracommercie bepalingen zijn goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.
 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 – Handhaving klachtenprocedure en sancties

 1. Op basis van artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine, verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet en dus van dit reglement.
 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 t/m 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 4. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of Keuringsdienst van Waren.

Artikel 10 – Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De sportvereniging zal slechts horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2 en 3 bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten toestaan ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná wedstrijden, trainingen of overige activiteiten van de sportverenigingen binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.
 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

In alle gevallen waarin dit bestuursreglement niet voorziet, beslist het bestuur. Elk lid wordt geacht dat hij/zij op de hoogte is van dit bestuursreglement.