Beleidsplan WIK 2021-2026

Beleidsplan WIK 2021 – 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1

Inleiding 2

1. Algemeen beleid 3

1.1 Missie 3

1.2 Visie 3

1.3 Doelstellingen 3

1.4 Bereiken van de doelstellingen 3

2. Beschrijving van de vereniging WIK 7

2.1 Speelwijze 7

2.2 Sterkte zwakte analyse 7

3. Organisatie 8

3.1 Structuur 8

3.2 Algemene ledenvergadering & sponsoravond 8

4. Technisch beleid 10

4.1 Indeling teams 10

4.2 Trainingsbeleid 10

5. Commissies 11

5.1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 11

6. Samenwerking met derden 14

6.1 ADO Den Haag 14

6.2 Gemeente Den Haag en de overheid 14

6.3 Haagse hogeschool 14

6.4 Sponsoren 15

7. Activiteiten 15

7.1 Jeugdactiviteiten 15

7.2 Eurofit 15

7.3 American Football 16

8. Uitgangspunten 16

8.1 Gedragscode 16

8.2 VOG & vertrouwenspersoon 16

8.3 Oprichting jeugdteams 17

Bijlagen 18

Algemene gedragscode 18

Specifieke gedragscode 20

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de voetbalvereniging WIK. In dit beleidsplan staan de missie, visie, doelstellingen en uitgangspunten van WIK voor de periode 2021 – 2026. Met een duidelijke visie en daaraan gekoppeld beleid willen wij met een heldere blik de vereniging besturen. Hierbij is het beleidsplan te beschouwen als de handleiding van WIK. Het beleidsplan verschaft duidelijkheid naar leden en derden. Jaarlijks wordt het beleidsplan opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Onder aanpassingen vallen doelstellingen voor de korte termijn, acties en operationele zaken. De visie en hoofddoelstellingen worden alleen bij hoge uitzondering herzien en aangepast, omdat de effecten van het beleid pas na een langere termijn zichtbaar worden. Rapportage over de voortgang van het beleidsplan vindt plaats via het jaarverslag dat voorgelegd wordt aan de algemene ledenvergadering. Dit alles om te komen tot een meer gestructureerde aanpak.

Afbeeldingsresultaat voor wik voetbal

Voetbalvereniging WIK is op 1 juni 1919 opgericht. Voor veel jongeren en arbeiders uit die tijd was dit een wens die uitkwam. Zij wilden actief bezig zijn met het voetbalspel en het niet passief beleven. Er werd na een tijdje te hebben vergaderd een voorstel gedaan om een voetbalvereniging op te richten. In de avonden na de lange werkdagen wordt er hier onderling over gesproken in “Café Schoen”. De uitbater van “Café Schoen”, dhr. B. Schoen, hoort de serieuze gesprekken aan en voelt er wel wat voor om een voetbalvereniging vanuit zijn klantenkring op te richten. Met de wetenschap dat men minimaal met vijftig tot voetballen in staat zijnde leden moet inschrijven en daarbij ook een terrein moet hebben waarop men kan spelen, wordt er op 1 juni 1919 een oprichtersvergadering belegd met als voorzitter de heer B. Schoen. Unaniem wordt besloten voor de naam WIK, Willen Is Kunnen.

Figuur 1: Omslag eeuwboek WIK

 

1. Algemeen beleid

1.1 Missie

WIK is een voetbalvereniging gelegen in het Zuiderpark in Den Haag, waar leden en vrijwilligers de basis vormen van het bestaan. Bij WIK staat voetbal voor jong, oud, met of zonder beperking centraal. Dit verloopt op een verantwoorde wijze waarbij voetbal zowel recreatief als prestatiegericht uitgeoefend kan worden. WIK is een ontmoetingsplaats waarbij respect, gezelligheid, saamhorigheid en gelijkheid hoog in het vaandel staan. Naast het voetbal is het organiseren van niet-voetbal activiteiten voor leden en vrijwilligers een belangrijk element binnen onze vereniging. In de toekomst ligt de focus op verduurzaming van de vereniging, de ontwikkeling van de jeugd, het aangaan en versterken van het samenwerkingsverband met de naastgelegen Haagse Hogeschool in het Sportcampus Zuiderpark en de samenwerking met ADO Den Haag en de gemeente Den Haag intensiveren.

1.2 Visie

In de toekomst is WIK in haar samenwerking met de vrijwilligers, de leden, ADO Den Haag, de Haagse Hoge School en gemeente Den Haag een vereniging waar iedereen zich thuis voelt en waar gezelligheid, saamhorigheid en respect voorop staan. Op sportief vlak streeft WIK ernaar om in de toekomst minimaal de hoofdklasse bereiken voor alle eerste jeugdteams van elke leeftijdscategorie. De doelstelling voor de nabije toekomst is om WIK 1 naar de tweede klasse van de KNVB te brengen en daar geruime tijd uit te blijven komen. Dit wil WIK realiseren door te blijven investeren in de opleiding van jeugdtrainers waardoor het niveau van de jeugdspelers hoger wordt en de doorstroming naar de selectie van de zondag senioren afdeling wordt versoepeld.

1.3 Doelstellingen

De doelstellingen die uit de missie en visie af te leiden zijn, zijn als volgt:

-) WIK 1 laten promoveren naar de 2 klasse door middel van jeugdontwikkeling

-) verduurzaming van de vereniging

-) renovatie en onderhoud van kantine en kleedkamers

-) vrijwilligersbehoud

-) G-voetbal uitbreiden

-) samenwerking met de Haagse Hogeschool intensiveren en uitbreiden

-) samenwerking met ADO Den Haag intensiveren en uitbreiden

-) samenwerking met Gemeente Den Haag intensiveren en uitbreiden

1.4 Bereiken van de doelstellingen

WIK 1 laten promoveren naar de 2e klasse door middel van jeugdontwikkeling

Om WIK 1 te laten promoveren naar de tweede klasse, zonder selectiespelers te betalen, is het van groot belang om een goede jeugdafdeling te creëren. WIK zorgt voor de middelen en de infrastructuur die daarvoor benodigd zijn. Jeugdtrainers hebben de mogelijkheid om het ‘KNVB-jeugdtrainer’ certificaat te halen, dit om de kwaliteit van de trainingen voor alle WIK jeugdteams te waarborgen en te verbeteren. Door verbeterde kwaliteit van trainingen zal het niveau van de jeugdspelers omhoog gaan. Vervolgens willen wij deze jeugdspelers zoveel als mogelijk laten doorstromen naar de zondag selectie.

Om de jeugd te ontwikkelen is het van belang om de bijbehorende interne bedrijfsprocessen te verbeteren. Deze interne processen bestaan uit:

-) opleidingskosten voor trainers vergoeden

-) duidelijke taakomschrijving, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor vrijwilligers en andere begeleiders (denk aan ouders of familieleden van jeugdspelers)

-) het bieden van de juiste faciliteiten (goed opgeleide trainers, goede begeleiding, goed materiaal, goede grasvelden en goede verzorging)

-) oprichting O23-team ter bevordering van doorstroming van jeugdspelers naar de zondagselectie

De opleidingskosten voor het certificaat ‘KNVB-jeugdtrainer’ worden vergoed door WIK. Hiernaast moeten de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor vrijwilligers en begeleiders die wedstrijden en trainingen begeleiden duidelijk zijn om de kwaliteit te verbeteren. Verder dient WIK te beschikken over goede faciliteiten. Zo zijn er 3 velden (1 kunstgrasveld en 2 grasvelden) en kan er, indien nodig en in samenspraak, een kunstgrasveld van ADO Den Haag worden gebruikt. ADO Den Haag maakt, in overleg, op doordeweekse dagen gebruik van het kunstgrasveld van WIK. ADO Den Haag verzorgt ook clinics voor jeugdtrainers van WIK. Ook dit verhoogt de kwaliteit van WIK jeugdtrainers. Als laatste wordt met de oprichting van een O23-team de aansluiting naar de zondag selectie versneld en versoepeld.

Verduurzaming van de vereniging

Het hoofdveld van WIK wordt sinds 5 jaar verlicht door LED lampen. Op het veld voor kantine is begin september 2020 nieuwe LED verlichting in gebruik genomen. In september 2020 zijn er bij WIK ook zonnepanelen geplaats op de daken van de kantine en de kleedkamers. Met betrekking tot duurzaamheid gaat WIK ook informatie inwinnen wat het beste duurzame alternatief is voor het verbruik van aardgas. Deze duurzame aanpassingen worden ingezet, niet alleen om de CO2- en stikstof uitstoot te beperken, maar ook om energiekosten te verlagen. Medio 2019 heeft WIK een nieuwe CV ketel en een nieuwe koelmotor aangeschaft, beiden met duurzaamheidscertificaat. Verder zijn in kleedkamers waterbesparende douchekoppen geplaatst, is de temperatuur van vloerverwarming standaard verlaagd van 21 graden naar 18 graden en is de oude TL- verlichting in de kantine en kleedkamers vervangen door LED verlichting.

Binnen de club attenderen de leden elkaar op duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: ramen en deuren gesloten houden in de winter; licht uit bij het verlaten van een ruimte; centrale verwarming uit in ruimtes die niet gebruikt worden en centrale verwarming op 15 graden als kantine afgesloten wordt.

Renovatie en onderhoud van kantine en kleedkamers

In 2017 heeft WIK 4 nieuwe kleedkamers in gebruik genomen en eind 2020 zijn de 6 oude kleedkamers volledig gerenoveerd. Uitgevoerde werkzaamheden aan de oude kleedkamers waren:

 

-) nieuw dak en dakbedekking

-) voegwerk vernieuwd

-) houtwerk vernieuwd (boeiborden, kozijnen, binnen- en buitendeuren)

-) uitgebreide verfwerkzaamheden binnen- en buitenkant van het gebouw

-) tegelwerk in gang en douches vernieuwd

-) keuken vernieuwd en nieuwe keukenapparatuur geplaatst

In 2018 zijn onderstaande renovatie werkzaamheden aan kantine verricht:

-) nieuw dak en dakbedekking

-) houtwerk vernieuwd (beschoeiing achterzijde kantine, kozijnen, vensterbanken en boeiborden)

-) installatie dubbel glas

-) verfwerkzaamheden aan binnen- en buitenkant van de kantine

In 2012 is naast de ingang van de kantine een afgekaderd buitenterras gerealiseerd van duurzaam, gerecycled houtwerk en vernoemd naar oud- en erevoorzitter dhr. Ben de Koster. Ook is er gelijktijdig een nieuw materiaalhok gerealiseerd.

Bij in gebruik name van de sportcampus is het Zuiderpark tweede gedeelte volledig gerenoveerd. Zo zijn onder andere, riool, bestrating, velden, hekwerk velden, ballenvangers, leidingen en andere gemeentelijke infrastructurele zaken volledig vernieuwd. In 2020 zijn de alarminstallatie en de heren- en damestoiletgroepen volledig vernieuwd met bijbehorend tegel- en leidingwerk.

Begin januari 2021 zijn onder de reclameborden op het hoofdveld kantplanken geplaatst. Dit om te voorkomen dat de opvulkorrels van het kunstgrasveld in het milieu terecht komen. Deze maatregel heeft ook een duurzaamheidsaspect.

Begin april 2021 gaat WIK aan de voorzijde van kantine 2 openslaande deuren maken, waardoor daar de mogelijkheid bestaat tot het creëren van een tweede terras.

Onder auspiciën van de gemeente Den Haag voert de stichting ‘Helpende Handen’ onderhoudswerkzaamheden bij WIK uit (https://helpendehanden.nl/). Begin april 2021 komen medewerkers van de stichting de kantine van WIK aan de buitenzijde verven. Zo hebben medewerkers van ‘Helpende Handen’ 3 jaar geleden de binnenkant van de oude kleedkamers en onlangs nog de buitenkant van nieuwe kleedkamers geverfd.

Vrijwilligersbehoud

WIK is een voetbalvereniging met grote saamhorigheid en familiegevoel. Om het bestaansrecht te behouden is het van belang voor WIK om vrijwilligers binnen de vereniging te behouden en in te zetten op hun krachten. WIK heeft circa 100 vrijwilligers en 475 leden. De vrijwilligers worden ingezet voor verschillende taken zoals: veldlijnen kalken, grasmaaien, kleedkamers en kantine schoonmaken, scheids- en grensrechter zijn, begeleiden van voetbalteams, onderhoudswerkzaamheden, bestuur en jeugdbestuur werkzaamheden, organiseren van toernooien en evenementen, onderhoud WIK website, social media en PR-uitingen etc.

Om de samenhang met de club te versterken wordt er gevraagd aan de ouders/verzorgers van de jeugdteams om, per team, zich twee weken per seizoen beschikbaar te stellen voor vrijwilligerswerk. Deze taken zullen voornamelijk bestaan uit het schoonmaken van de kantine, het bemensen en schoonmaken van de keuken en het draaien van een bardienst. Aan het begin van het seizoen worden er voor elk team twee weken aangewezen. Dit rooster wordt via de mail en/of via de WhatsApp-groepen van de desbetreffende teams gecommuniceerd en op de website getoond (https://www.dewikker.nl).

Aan het einde van het seizoen organiseert WIK jaarlijks een vrijwilligersfeest als dankbaarheid voor de toewijding aan de club.

G-voetbal uitbreiden

WIK zet zich actief in voor het werven van leden voor het G-voetbal op zowel jeugd- als seniorenniveau. Eén van de G-teams zal in de zomer van 2021 ook deelnemen aan de Special Olympics die, onder andere, in het Zuiderpark zal worden georganiseerd. De samenwerking met de welzijnsorganisatie SGK (Stichting Gehandicapt Kind) kan uitgebreid worden en meerdere welzijnsorganisaties kunnen worden benaderd om meer mensen met een handicap bij WIK te kunnen laten sporten, het liefst als volwaardig lid van de vereniging.

Samenwerking met de Haagse Hogeschool intensiveren en uitbreiden

WIK is sinds oktober 2016 een gecertificeerd erkend leerbedrijf voor de opleiding Sport en Bewegen van de Haagse Hogeschool. De huidige samenwerking, waarbij studenten van de Hogeschool 1 à 2 keer per week als begeleider of trainer van een jeugdteam worden ingezet als onderdeel van hun stageopdracht, kan uitgebreid worden. Samen met de stagecoördinator van de Haagse Hogeschool wordt in een kennismakingsgesprek het verwachtingspatroon van alle partijen belicht om zo een goede samenwerking te realiseren. Om de continuïteit te borgen dient er minimaal tweemaal per jaar een voortgangsgesprek tussen WIK en de Hogeschool plaats te vinden om ontwikkelingen te bespreken en kansen op te pakken. Mochten de studenten de ambitie hebben om zich door te ontwikkelen, dan hebben zij de mogelijkheid een KNVB-jeugdtrainer certificaat te halen. In december 2020 zijn stappen gezet om de samenwerking tussen WIK en de Haagse Hogeschool verder uit te breiden en te intensiveren. Contactpersoon hierin is dhr. Tom Roovers, manager Bureau-Sport van de faculteit voor Gezondheid, Voeding en Sport.

Samenwerking met ADO Den Haag intensiveren en uitbreiden

De Aftrap, het complex van de jeugdopleiding van ADO Den Haag, is gelegen naast het complex van WIK. De samenwerking tussen beide verenigingen is goed te noemen en in onderling overleg trainen beide verenigingen op elkaars velden als dat nodig is. De communicatie verloopt over het algemeen goed maar op uitvoerend niveau zijn er verbeterpunten aan te wijzen, bijvoorbeeld over uitzetten van veldverlichting, afsluiten van kleedkamers en doorgangshekken tot beide accommodaties. Ook is ADO Den Haag gehouden aan het jaarlijks vervangen van spelmaterialen zoals ballen en trainingshesjes. Mede door de goede onderlinge verstandhouding worden deze materialen aan WIK geschonken wat weer een belangrijke besparing voor de vereniging is. Ook staan er regelmatig scouts van ADO Den Haag langs de lijn om de verrichtingen van de WIK jeugdteams te volgen. Menig jeugdspeler heeft dan ook de overstap gemaakt van WIK naar ADO Den Haag wat aangeeft dat investeren in de jeugdopleiding zijn vruchten afwerpt. Verder worden regelmatig WIK jeugdteams en het eerste G-team uitgenodigd voor verschillende toernooien in het stadion van ADO Den Haag.

Samenwerking met de gemeente Den Haag intensiveren en uitbreiden

De samenwerking tussen WIK en de gemeente Den Haag verloopt zeer goed. Met de volledige vernieuwing van de sportvelden van WIK, HDV en ADO Den Haag in 2015 is er duurzaam geïnvesteerd in de accommodatie. Door middel van verschillende gemeentelijke en provinciale subsidieregelingen kon er ook duurzaam worden geïnvesteerd in zonnepanelen en LED-verlichting alsmede de renovatie en nieuwbouw van de verschillende gebouwen. WIK is zich bewust van haar sociale positie in het stadsdeel Escamp en participeert in verschillende gemeentelijke projecten. Zo heeft WIK meegedaan met het ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB) project, een door het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde interventie waarbij kwetsbare, schoolgaande jongeren van het praktijkonderwijs en VMBO een zinvolle vrijetijdsbesteding krijgen dankzij de inzet van een teamsport. Verder biedt WIK onderdak aan de Eurofit sporters van ADO Den Haag. Het EuroFIT leefstijlprogramma is gericht op mannelijke voetbalsupporters tussen de 30 en 65 jaar die onvoldoende bewegen en kampen met overgewicht. Omdat veel leden en vrijwilligers in de omgeving van het WIK-terrein wonen, weet men wat er in de omgeving speelt en waar behoefte aan is. WIK staat dan ook open voor nieuwe, sociale samenwerkingsverbanden.

2. Beschrijving van de vereniging WIK

 

2.1 Speelwijze

WIK biedt prestatief en recreatief voetbal aan voor mannen, vrouwen, kinderen en mensen met een beperking. WIK zorgt ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft bij het voetballen en daarom wordt iedereen binnen onze vereniging gelijk behandeld.

Voor het 1e team is de doelstelling om te promoveren van de derde naar de tweede klasse KNVB. Om dit te kunnen realiseren is het van belang om de trainers van de jeugdspelers blijvend te ontwikkelen. De nadruk binnen de jeugdafdeling ligt op de spelwijze dat er gevoetbald wordt vanuit de basiselementen van voetbal; snelheid, techniek, inzicht en passing. Er wordt geen specifieke speelwijze gehanteerd. Dit wordt overgelaten aan de begeleiders/coaches.

2.2 Sterke zwakte analyse

Om WIK ook in de toekomst te kunnen ontwikkelen is het van belang om te weten wat de sterke en zwakke punten van de vereniging zijn en welke kansen en bedreigingen hierbij komen kijken. Deze sterkte zwakte analyse geeft inzicht de sterke punten van het verenigingsbeleid (kansen) en waar verbeterpunten liggen (bedreiging). Zo ontbrak het de vereniging aan een beleidsplan met een duidelijke missie en visie waardoor het verenigingsbeleid onduidelijk was. Met dit beleidsplan wordt een duidelijke visie voor de toekomst gecreëerd en hoe WIK de ambities en doelstelling willen behalen.

Sterktes Zwaktes
Aanbod van G-voetbal (in samenwerking met stichting gehandicapt kind)

Vergoeding trainingscursus voor jeugdtrainers

Hoge inzet van de vrijwilligers

Loyaliteit van leden

Duurzaamheidsambitie

Samenwerking met gemeente Den Haag

Samenwerking met ADO Den Haag

Familiegevoel en saamhorigheid

Breed activiteitenaanbod voor leden

Geen aanbod voor vrouwenvoetbal

Geen beleidsplan

Niet genoeg begeleiders/coaches voor de toevoeging van nieuwe teams

Communicatie met sponsoren

Geen duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Kansen Bedreiging
Opstarten met vrouwenvoetbal

Uitbreiden ledenwerving

Samenwerkingsverband met Haagse Hogeschool oppakken (stagiaires)

Meer gebruik maken van social media, website

Innovaties omtrent het clubgebouw

Sponsormogelijkheden

Ledenstop

Weinig kans op promotie

Geen vervangende penningmeester

Grote concurrentie in de buurt (Den Haag)

Vergrijzing van vrijwilligers

COVID 19

3. Organisatie

3.1 Structuur

Binnen de vereniging vinden een hoop activiteiten plaats die erop gericht zijn om de sportbeleving en het verenigingsleven voor de leden zo optimaal mogelijk te maken. Al deze activiteiten zijn ondergebracht binnen diverse commissies. Financiële beslissingen bij WIK worden genomen in samenspraak tussen de penningmeester en het hoofdbestuur van WIK. Om de 6 weken is er bestuursvergadering waar de voortgang van de vereniging wordt besproken en stappen worden gezet om eventuele knelpunten weg te nemen. Dringende zaken worden gedeeld in de Whatsapp groep van het bestuur zodat men snel kan handelen indien nodig. De bestuursvergaderingen worden genotuleerd zodat dit later in de evaluatie op een andere vergadering besproken kan worden en de voortgang van de gemaakte afspraken gemonitord kunnen worden. Binnen commissies worden allerlei plannen gemaakt welke voorgelegd worden aan hoofdbestuur, die uiteindelijk beslist.

Binnen de vereniging WIK zijn de volgende commissies actief:

-) sponsorcommissie

-) barcommissie

-) toernooicommissie

-) jeugdcommissie

-) seniorencommissie

-) vrijwilligerscommissie

-) activiteitencommissie

-) duurzaamheidscommissie

-) onderhoudscommissie

-) kascommissie

3.2 Algemene leden vergadering & sponsoravond

Jaarlijks vindt de statutair voorgeschreven algemene ledenvergadering plaats. Hierop zijn alle leden van de vereniging welkom en heeft iedereen van 18 jaar en ouder stemrecht. Ook ouders van jeugdleden zijn welkom op de vergadering en vertegenwoordigen hun kind als stemgerechtigde. Tijdens de vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen, worden eventuele plannen gepresenteerd voor de toekomst en verlenen de leden decharge aan de penningmeester voor het gevoerde beleid. Ook worden hier eventuele vragen en opmerkingen van de leden besproken. Deze vergadering wordt ook genotuleerd.

WIK organiseert ook een speciale sponsoravond om iedereen, onder het genot van een hapje en drankje, te bedanken voor hun financiële bijdragen aan de vereniging.

3.3 Organogram

In figuur 2 wordt het organogram van de vereniging WIK weergegeven. Hierin wordt de functiestructuur van de vereniging beschreven:

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1584F76F.tmp

Figuur : Organogram van de voetbalvereniging WIK

4. Technisch beleid

4.1 Indeling teams

In het seizoen 2020-2021 telt WIK 31 voetbalteams, onderverdeeld in: 20 jeugdteams, 9 seniorenteams en 2 G-teams. Geen van de spelers ontvangen salaris of een vergoeding.

4.2 Trainingsbeleid

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, spor yapıyor, çim ve açık hava Binnen de club worden beginnende jeugdtrainers door eigen leden opgeleid. De trainers moeten als doel hebben om de jeugdspelers dusdanig op te leiden zodat zij moeiteloos door kunnen stomen in de zondag selectie. Uitgangspunt hierin is dat WIK zoveel mogelijk eigen talent uit de eigen jeugdopleiding in de selectie wil hebben spelen. Om dit te bewerkstelligen hebben zijn er goede en gedreven jeugdtrainers nodig. Het takenpakket voor de trainers wordt hieronder weergegeven: Figuur 3: Traditionele Nieuwjaarswedstrijd tussen oud WIK 1

en de huidige selectie.

-) de trainer/leider verzorgt de teamtrainingen vanuit een goede voorbereiding

-) de trainer/leider zorgt voor het materiaal zoals ballen en pionnen of delegeert dat aan een speler

-) indien verhinderd meldt de trainer/leider dit bij de jeugdvoorzitter

-) de trainer/leider houdt zich aan de normen en waarden die gelden bij WIK

-) de trainer/leider houdt goed contact met de jeugdvoorzitter

-) de trainer/leider houdt de trainingsopkomst van de spelers bij

-) de trainer/leider is tijdens wedstrijden altijd aanwezig

-) de trainer/leider sluit aan bij vergaderingen die gaan over trainers of spelers

-) de trainer/leider vervult een voorbeeldfunctie

-) de trainer/leider ontwikkelt en cultiveert teamrespect naar de leden, vrijwilligers en tegenstanders

WIK biedt de mogelijkheid om als trainer door te groeien. Trainers kunnen de cursus ‘KNVB-jeugdtrainer’ volgen en de kosten worden volledig door de vereniging vergoed. Wel dienen trainers zich hierdoor een aantal jaren aan de vereniging te committeren. Op gebied van technisch beleid valt de ambitie om zo hoog mogelijk te spelen daar zeker onder. Dat uit zich op verschillende vlakken. WIK wil dat minimaal de hoofdklasse voor de 1ste teams van elke jeugd leeftijdscategorie bereikt wordt. Een volgend doel is ook om een O-23 elftal op te richten. Zo wordt de doorstroom voor jeugdspelers naar de senioren bevorderd.

5. Commissies

De commissies van de vereniging, zoals aangegeven in paragraaf 3.1, staan, ieder op haar toegewezen gebied, het bestuur bij om de leden in staat te stellen te kunnen voetballen, trainen en te genieten van verschillende aspecten van het verenigingsleven. Het bestuur geeft de commissies de ruimte om te kijken wat er mogelijk is om hier invulling aan te geven. De commissies kunnen na onderling overleg voorstellen indienen bij het bestuur of vice versa. Elke commissie beschikt over een coördinator die communiceert met het bestuur over de taken die zij uitvoeren. Alle commissies hebben om de 7 â 8 weken een vergadering waarbij de toekomstige plannen en evaluaties worden besproken om tot een optimaal resultaat te komen.

5.1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Hieronder worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursleden en commissies beknopt beschreven. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste vier commissarissen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Zowel de taken van het dagelijks bestuur als die van de verschillende commissies staan beschreven in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Functie Taak Bevoegdheid Verantwoordelijkheid
Voorzitter Leiden van de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur

 

Leiden van het bestuur

Initiatieven nemen

Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden

Eerste vertegenwoordiging van de club.
Secretaris en tweede secretaris. Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven

 

Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen

Seniorenteams middels app per team op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen.

Brieven en andere stukken schrijven namens de vereniging.

Inschrijven teams bij de KNVB.

Inschrijven van leden in de WIK administratie en deze leden inschrijven bij de KNVB.

Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen bijhouden
Penningmeester Bijhouden van kasboeken voor kantine en contributie.

 

Maken van het financieel jaarverslag, ook naar de KNVB.

Begroting maken

Opmaken van balans en verlies en winstrekening.

Doen en ontvangen van betalingen

 

Beheren girorekening

 

Ervoor zorgen dat de financiële middelen onder controle worden gehouden

 

Bewaken van de plannen van het bestuur middels begroting

Commissiemedewerker Voert de taken uit die gedaan moeten worden om een bepaald doel te behalen die door bestuur gesteld zijn. Het uitvoeren van taken die hij/zij krijgt vanuit bestuur Ervoor zorgen dat hij/zij zijn/haar taak zorgvuldig en naar eer en geweten uitvoert
Seniorentrainers Trainingen opstellen

 

Trainingen onderhouden

 

Teams leiden

Selectie bepalen

 

Doorstromen van jeugdspelers.

 

Spelers ontwikkelen
Jeugdtrainers Trainingen opstellen

 

Trainingen onderhouden

 

Teams leiden

Selectie bepalen

 

Ervoor zorgen dat jeugdspelers zich ontwikkelen
Verzorgers selectie WIK Het verzorgen van blessures tijdens wedstrijden van de spelers van WIK 1 en WIK 2. Het verzorgen van blessures van de selectiespelers.

 

Ervoor zorgen dat de spelers goed revalideren.

 

Ervoor zorgen dat de spelers blessures voorkomen

Barcommissie Achter de bar staan en iedereen voorzien van zijn of haar behoeftes.

Als het drinken en eten op is bijvullen.

Het in goede banen leiden van het verkopen van drinken en eten. Achter de bar staan en de leden zo goed mogelijk helpen met wat er besteld wordt.

Bestellen van drinken en eten als de voorraad leeg is.

Sponsorcommissie Contact houden met sponsoren.

Sponsoren werven.

Sponsoravonden organiseren.

Bepalen welk sponsorbedrag geïnvesteerd mag worden. Zorgen voor inkomsten voor de vereniging anders dan uit contributie inkomsten
Toernooicommissie Toernooien organiseren op WIK.

Inschrijven voor toernooien bij andere verenigingen.

Bepalen of er een toernooi wordt georganiseerd.

Bepalen welk team naar welk toernooi gaat.

Ervoor zorgen dat vooral jeugdteams leuke toernooien hebben.
Seniorencommissie Het coördineren van de seniorenteams. Bepalen welke keuzes er worden gemaakt bij de senioren. De commissie zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt bij de senioren.
Jeugdcommissie Het coördineren van de jeugdteams. Bepalen welke keuzes er worden gemaakt bij de jeugd. De commissie zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt bij de jeugd.
Vrijwilligerscommissie Het coördineren van alle vrijwilligers binnen de vereniging.

Vrijwilligersfeest organiseren. Werven en behouden van vrijwilligers.

Bepalen wie wat kan doen als vrijwilliger. De commissie zorgt ervoor dat de vereniging goed wordt bezet met vrijwilligers.
Duurzaamheidscommissie Contact met gemeente houden over subsidies.

Plannen over duurzaamheid tewerkstellen.

Bepalen wat er gaat veranderen bij de vereniging qua duurzaamheid. De commissie zorgt ervoor dat het proces duurzaamheid goed verloopt.
Activiteitencommissie Organiseren van verschillende soorten activiteiten. Bepalen wat voor activiteiten er worden georganiseerd. De commissie zorgt ervoor dat er leuke activiteiten worden georganiseerd gedurende het seizoen.
Kascommissie Toezicht op het beheer van de penningmeester. Tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Decharge verlenen aan de penningmeester bij goedkeuring financieel beleid.

Bij gebeurtenissen die niet omschreven worden in het huishoudelijk reglement worden taken verdeeld binnen het bestuur. Hierbij dient de maatschappelijke achtergrond van de bestuursleden als leidraad wie welke taak oppakt. Zo heeft de penningmeester de subsidies aangevraagd bij de gemeente en andere instanties en is het aanvragen van de landelijke steunpakket met betrekking tot de coronapandemie uitgevoerd door 1 van de commissarissen. Bij niet betalen van contributie gaat WIK een incassotraject aan waarin de leden middels wettelijke verplichte schriftelijke communicatie worden aangezet tot het voldoen van de contributie. Een commissielid werkt samen met de penningmeester om dit traject degelijk te doorlopen. Bij het uitblijven van betaling wordt de debiteur overgedragen aan een incasso bureau en wordt niet meegewerkt aan het overschrijven van het lidmaatschap naar een andere vereniging totdat de uitstaande contributie is voldaan. De eerste secretaris ziet hierop toe. Een punt van aandacht is om voor bestuursleden met cruciale kennis van dagelijkse operationele bezigheden van de vereniging een vervanger op te leiden. Dit geldt met name voor de positie van de penningmeester.

6. Samenwerking met derden

Gerelateerde afbeelding6.1 ADO Den Haag

De samenwerking tussen WIK en ADO Den Haag is goed te noemen en in onderling overleg trainen beide verenigingen op elkaars velden als dat nodig is. ADO Den Haag is gehouden aan het jaarlijks vervangen van spelmaterialen zoals ballen en trainingshesjes. Mede door de goede onderlinge verstandhouding worden deze materialen aan WIK geschonken wat weer een belangrijke besparing voor de vereniging is. Ook staan er regelmatig scouts van ADO Den Haag langs de lijn Figuur 4: WIK jeugdteam bij toernooi in het ADO-stadion

de verrichtingen van de WIK

jeugdteams te volgen. Menig jeugdspeler heeft dan ook de overstap gemaakt van WIK naar ADO Den Haag wat aangeeft dat investeren in de jeugdopleiding zijn vruchten afwerpt. Verder worden regelmatig WIK jeugdteams en het eerste G-team uitgenodigd voor verschillende toernooien in het stadion van ADO Den Haag.

6.2 Gemeente Den Haag en de overheid

De samenwerking tussen WIK en de gemeente Den Haag verloopt zeer goed. Met de volledige vernieuwing van de sportvelden van WIK, HDV en ADO Den Haag in 2015 is er duurzaam geïnvesteerd in de accommodatie. Door middel van verschillende gemeentelijke en provinciale subsidieregelingen kon er ook duurzaam worden geïnvesteerd in zonnepanelen en LED-verlichting alsmede de renovatie en nieuwbouw van de verschillende gebouwen. WIK is zich bewust van haar sociale positie in het stadsdeel Escamp en participeert in verschillende gemeentelijke projecten. Zo heeft WIK meegedaan met het ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB) project en biedt WIK onderdak aan de Eurofit sporters van ADO Den Haag. Zo heeft voormalig wethouder van sport van de gemeente Den Haag, Rabin Baldewsingh, het vernieuwde complex officieel in gebruik genomen in 2016 en in 2017 ook de nieuwe kleedkamers officieel geopend.

6.3 Haagse Hogeschool

WIK is sinds oktober 2016 een gecertificeerd erkend leerbedrijf voor de opleiding Sport en Bewegen van de Haagse Hogeschool. Er is momenteel een openstaande ambitie om de samenwerking met de Haagse hogeschool uit te breiden. Naast dat er nu al 6 stagiaires trainingen verzorgen, wil WIK dit graag verder uitbreiden door nog meer stageplekken te bieden. Deze samenwerking kan dan gezien worden als een win-win situatie, omdat de studenten de stage kunnen lopen bij WIK en zo broodnodige praktijkervaring opdoen. WIK is door de stagiaires in staat om voldoende kader op te zetten rondom alle jeugdteams en iedereen een goede training kunnen bieden.

 

6.4 Sponsoren

Er zijn verschillende mogelijkheden om WIK te sponsoren. Hieronder worden de huidige sponsormogelijkheden weergegeven:

-) Reclamebord hoofdveld 320x80cm : €450,- 1ste 2 jaar, daarna €150,- per jaar

-) Wedstrijdbal : €50,-

-) Club van 25 : €25,- per jaar

-) Vrienden van de WIK selectie : €100,- per jaar

-) WIK kids club : €5,- per jaar

-) Logo of naam op wedstrijdposter WIK 1 : €50,- per seizoen

-) Logo, naam of advertentie op website WIK : €50,- per seizoen

-) Logo, naam of advertentie op presentatie boven de bar : €50,- per seizoen

-) Evenementensponsor : €200,- per evenement (bv jeugdkamp)

-) Kledingsponsor van verschillende jeugd- en seniorenteams

Op gebied van sponsorwerving is WIK druk bezig. Er wordt ingezet op het behoud van huidige sponsors en er wordt geprobeerd continu nieuwe sponsoren te werven. Zo wordt er samen met studenten van de Haagse Hogeschool is er een sponsorplan opgesteld.

7. Activiteiten

Naast de vaste voetbalactiviteiten (wedstrijden, trainingen en voetbaltoernooien) worden er bij WIK regelmatig nog andere activiteiten georganiseerd, welke onder de verantwoordelijkheid van onze activiteitencommissie en jeugdcommissie vallen. De activiteiten die jaarlijks of maandelijks terugkeren voor de leden van WIK zijn, onder andere, het kerstdiner, het Sinterklaasfeest, het FIFA-toernooi, het darts-toernooi, de playbackshow en verschillende klaverjas-, joker- en pokeravonden. Naast deze vaste activiteiten organiseert WIK regelmatig feestavonden, met of zonder thema. Diverse teams organiseren een visweekend, een jaarlijkse boottocht of een ander teamuitje. Een grote delegatie WIK leden viert jaarlijks carnaval in Oeteldonk. Begin 2021 is het bedoeling geweest om met selectie trainingskamp te beleggen in Spanje echter heeft de coronapandemie roet in het eten gegooid. Half december is er jaarlijks een oudermiddag bij WIK. Onze seniorleden worden vanaf 55-jarige leeftijd uitgenodigd om met leeftijdsgenoten, nu al ruim 50 jaar, herinneringen op te halen uit vervlogen tijden onder het genot van een hapje en een drankje. Ook heeft WIK een eigen klaverjasvereniging die, ook al ruim 50 jaar, iedere dinsdagavond een volledige competitie spelen.

 

7.1 Jeugdactiviteiten

Speciaal voor de jeugd wordt er jaarlijks een voetbalkamp gehouden. Ook worden er sport- en speldagen georganiseerd waarbij het mogelijk is om in tenten, onder begeleiding vrijwilligers, te overnachten op het WIK-terrein. Verder zijn er themadagen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, FIFA-toernooien en Halloween en wordt er jaarlijks met verschillende jeugdteams een thuiswedstrijd van ADO Den Haag bezocht in het ADO-stadion.

7.2 EuroFIT

EuroFIT is een internationaal wetenschappelijk onderzoek, gestart in 2015, naar het bevorderen van een gezonde leefstijl bij supporters van eredivisie voetbalclubs. Naast ADO Den Haag, FC Groningen, PSV en Vitesse doen elf andere clubs uit Engeland, Noorwegen en Portugal mee met het onderzoek, waaronder Arsenal, Benfica, Manchester City, FC Porto en Rosenborg. EuroFIT valt onder de auspiciën van ADO Den Haag in de Maatschappij. Hierin worden activiteiten/projecten opgezet in samenwerking met (maatschappelijke) partners, waarbij de middelen die ADO Den Haag tot haar beschikking maximaal worden benut.

Het EuroFIT leefstijlprogramma is gericht op mannelijke voetbalsupporters tussen de 30 en 65 jaar die onvoldoende bewegen en kampen met overgewicht. Gemiddeld 20 mannen trainen vanaf nu iedere dinsdag op het kunstgrasveld van WIK.

7.3 American Football

Begin 2020 is een samenwerking opgestart met Queens Football League (QFL). De QFL organiseert het American Football voor dames in Nederland. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en zelfs in de provincie Flevoland hebben al een American Football team voor dames, maar Den Haag nog niet. WIK biedt onderdak aan de recent opgerichte Haagse tak van de QFL speelsters zijn, onder een gereduceerd tarief, recreant lid van WIK en hebben zodoende volledig toegang tot alle faciliteiten van de vereniging.

8. Uitgangspunten

8.1 Gedragscode

Voor, tijdens en na voetbalwedstrijden vinden er regelmatig situaties plaats waarbij het plezier in het voetbal bedorven wordt door verkeerd gedrag richting de scheidrechter in de vorm van schelden en protesteren, respectloos gedrag richting spelers onderling, onnodig geschreeuw door supporters of wanneer er een zware overtreding gemaakt wordt. Dit dient zo veel mogelijk voorkomen te worden.

Voor het behouden en vergroten van het plezier in het voetbal is het belangrijk dat de spelregels worden nageleefd en dat er met respect met elkaar om wordt gegaan. Om deze reden heeft het gehele bestuur gezamenlijk besloten een aantal basiswaarden en bijbehorende regels aan te houden. Dit uit zich in een tot stand gekomen gedragscode. De gedragscode is een vastgelegde verzameling van regels en gedragingen waaraan iedere bezoeker en ieder lid zich aan dient te houden. Door aan de mensen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen en waarden er gelden binnen WIK, wordt er gelijk duidelijk gemaakt welk gedrag niet geaccepteerd wordt.

De richtlijn voor het aan te houden gedrag komt voort uit de vijf basiswaarden de binnen WIK gelden:

PLEZIER – RESPECT – EERLIJKHEID – BETROKKENHEID – SPORTIVITEIT

Hieruit wordt ook een specifieke gedragscode per doelgroep afgeleid. Hierdoor krijgt iedere doelgroep een eigen verantwoordelijkheid en kunnen zij hier apart op worden aan gesproken. De gedragscode per doelgroep is terug te vinden in bijlage 1.

 

8.2 VOG & vertrouwenspersoon

Voor alle trainers, vrijwilligers, verzorgers, begeleiders en coaches is het verplicht om in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Hieruit blijkt of het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen WIK. Op deze manier kan er helder worden nagegaan of iemand betrouwbaar is en onwenselijke situaties kunnen worden vermeden. Deze verklaring moet jaarlijks worden vernieuwd en wordt gecontroleerd door het bestuur.

Naast de verplichting van het hebben van een VOG is er binnen WIK ook een vertrouwenspersoon aanwezig en is het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie e.d.) van overige leden van WIK. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur van WIK. De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk en bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

8.3 Oprichting jeugdteams

Bij de oprichting van nieuwe jeugdteams dienen minimaal twee vaste begeleiders het team te vergezellen. De begeleiders moeten in het bezit zijn van een geldig VOG, zij moeten allebei minimaal achttien jaar oud zijn en iedere wedstrijd aanwezig zijn tenzij er tijdig vervangers worden geregeld.

Bijlagen

 

Algemene gedragscode

WIK heeft in het statuut 5 basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging is gebouwd en vormen een belangrijke richtlijn voor ons dagelijks denken en doen.

Die basiswaarden zijn:

PLEZIER – RESPECT – EERLIJKHEID – BETROKKENHEID – SPORTIVITEIT

De voetbalvereniging WIK interpreteert de waarden als volgt:

Plezier:

– Wij bieden aan onze eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid;

– Wij veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld op en om het veld;

– Wij vieren de overwinning, met respect voor onze club en onze tegenstander;

– Wij laten ons niet ontmoedigen door een nederlaag;

– Wij vinden dat onsportiviteit van de tegenstander nooit een reden is om zelf onsportief

te zijn

– Wij applaudisseren voor goed spel van beide teams;

– Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen;

– Wij zijn trots op wie wij zijn en op wat wij hebben;

– Wij presteren maar hebben vooral plezier;

– We lachen met elkaar en niet om elkaar.

Respect:

– Wij respecteren het werk van al onze vrijwilligers;

– Wij respecteren het kantine reglement (roken, glaswerk, alcoholgebruik etc.);

– Wij tolereren op geen enkele wijze het gebruik van of de handel in hard- en softdrugs;

– Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;

– Wij bemoeien ons niet met speltechnische zaken, daar zijn leiders en trainers voor;

– Wij gaan normaal om met andermans eigendommen (accommodatie, materiaal etc);

– Wij hebben respect voor de groenvoorziening van het sportpark en gooien afval altijd in

de daarvoor bestemde afvalbakken;

– Wij vangen nieuwe spelers en tegenstanders op en begeleiden hen;

– Wij onthouden ons altijd van racistische en discriminerende uitlatingen en gedrag;

– Wij onthouden ons van seksueel getint gedrag dat als ongewenst wordt ervaren;

– Wij pesten niemand;

– Wij praten meningsverschillen altijd uit;

– Wij vloeken niet (en zeker niet waar kinderen bij zijn).

Eerlijkheid:

– Wij geven eigen fouten toe, in en buiten het veld;

– Wij, leiders, trainers en bestuur, lichten onze keuzes toe;

– Wij, leiders, trainers en bestuur, communiceren helder en duidelijk;

– Wij benoemen positief gedrag en spreken anderen aan op ongewenst gedrag;

– Wij ontmoedigen en corrigeren ongewenst gedrag.

Betrokkenheid:

– Onze ouders zijn zo veel als mogelijk bij wedstrijden van de jeugd;

– Onze ouders en leden zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden;

– Onze seniorenleden zijn bereid om (gevraagd en ongevraagd) eenvoudige

verenigingstaken (bardienst, op- en afruim, onderhouds- en schoonmaak-

werkzaamheden) te verrichten;

– Onze spelers melden zich tijdig af voor de training en de wedstrijd.

– Ons bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen;

– Ons bestuur, begeleiders, ouders en trainers geven het goede voorbeeld;

– Wij steunen elkaar bij het aanspreken van hen die ongewenst gedrag vertonen.

Sportiviteit:

– Wij spelen het spel volgens de regels en wij provoceren niet;

– Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf;

– Wij complimenteren de tegenstander met de wedstrijd indien deze wint;

– Onze spelers schelden nooit op elkaar of op de leiders en trainers;

– Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar;

– Onze ouders en supporters ondersteunen spelers en begeleiders op positieve wijze;

– Onze trainers en leiders coachen vanuit een positieve grondhouding;

Voor wie geldt de gedragscode:

• Deze gedragscode geldt voor iedereen. Voor alle leden, bestuur en commissieleden, kantinepersoneel, coördinatoren, trainers, leiders, scheidsrechters, toeschouwers, ouders en spelers, van senior tot pupil en overige leden, vrijwilligers en bezoekers.

Wat zijn de sancties:

• Sancties variëren van: berisping, uitsluiting van wedstrijden, alternatieve straffen, schorsing, royement (afhankelijk van het vergrijp) en betaling van de gemaakte kosten.

• Er geldt een lik-op-stuk beleid.

Bericht / mededeling:

• Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel schriftelijk als mondeling bericht, eveneens wordt de trainer en leider van het desbetreffende team op de hoogte gesteld.

• Senioren krijgen bericht van het hoofdbestuur, jeugdleden krijgen bericht van de jeugdcommissie.

Bezwaar / beroep:

• Er is geen bezwaar mogelijk. Alleen bij royement kan beroep worden aangetekend bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Kosten:

• De kosten die voortvloeien uit begane excessen zijn voor rekening van de veroorzaker.

• Boetes opgelegd door de KNVB vanwege wangedrag (gele en rode kaarten, staken wedstrijden etc.) kunnen op de overtreders worden verhaald.

Beoogde doelen van de gedragscode:

• Het stimuleren en terugbrengen van de normen en waarden binnen de vereniging.

• Het respectvol omgaan met de medemens.

• Het verhogen van de sfeer binnen de vereniging.

• Meer speelgenot en plezier kweken bij het beoefenen van de voetbalsport.

• Het terug dringen van het aantal gele en rode kaarten.

• Het terugdringen van ontstane kosten door vernielzucht.

• Het verbeteren van het imago van WIK.

Specifieke gedragscode:

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

Spelers:

• Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.

• Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.

• Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en grensrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen. Ga zelf fluiten of vlaggen.

• Beïnvloed de scheidsrechter en grensrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.

• Volg, voor zover vallend binnen het normale kader van een voetbalvereniging, de aanwijzingen op van je trainer, leider of andere persoon met een specifieke functie binnen de club.

• Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.

• Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.

• Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.

Ouders en verzorgers:

• Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.

• Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.

• Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.

• Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt, zonder onnodige teleurstelling.

• Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman of sportvrouw.

• Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

• Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.

• Val een beslissing van een scheidsrechter en dergelijke niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.

• Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

• Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.

• Lever een bijdrage aan het vrijwilligerswerk binnen WIK.

Bestuurders:

• Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.

• Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.

• Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.

• Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren.

• Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging.

• Wijs leden, bezoekers toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia op de geldende gedragscode.

• Vervul een voorbeeldfunctie, gedraag en handel er naar en draag actief de gedragscode uit.

Trainers:

• Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

• Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

• Deel, daar waar mogelijk is, de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.

• Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.

• Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.

• Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

• Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.

• Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

• Vervul een voorbeeldfunctie, gedraag en handel er naar en draag actief de gedragscode uit.

Scheidsrechters:

• Pas de regels aan het niveau van de spelers aan.

• Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.

• Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.

• Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.

• Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

• Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel zich handhaaft.

• Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering van de deelname ‘tot plezier en vermaak’ leiden.

• Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van jongeren.

Toeschouwers:

• Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. Zij doen dit niet voor uw vermaak.

• Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.

• Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.

• Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

• Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of training.

• Veroordeel elk gebruik van geweld, verbaal, fysiek of anderzijds.

• Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.

• Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.

• Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Opmerking:

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsband verblijven. Dus ook bij uitwedstrijden, voetbalkampen, toernooien etc. Kortom, ze gelden bij iedere activiteit, die door of voor de vereniging wordt georganiseerd. U bent lid van WIK, draag haar goede naam uit en draag bij aan het verbeteren ervan.